Wyzwanie dla współczesnego biznesu – etyczna produkcja i model SEER.

Idea odpowiedzialnego biznesu dominuje w ostatnich latach w społecznej świadomości. Coraz częściej mówi się o tym, że menedżerowie i liderzy biznesu mają wobec społeczeństwa pewne zobowiązania. Jak wygląda odpowiedzialny biznes?

W ostatniej dekadzie firmy i przedsiębiorstwa zaczęły się zastanawiać, jak ich działalność wpływa na środowisko społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, w którym żyją. Rosnącą popularnością cieszy się podejście SEER (Social, Enviromental, Economic Responsibility and Sustainability).

Model SEER to dynamiczne, systemowe podejście do integracji zaangażowania środowiskowego i społecznego ze zrównoważoną rentownością organizacji w celu tworzenia strategii dla prawdziwej długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Jak rozpatrywać społeczną odpowiedzialność w perspektywie zyskowności? Praktycy badają współzależności między ryzykiem środowiskowym a szansami na rozwój firmy, zaangażowaniem interesariuszy, zwycięskim projektem produktu i zdrowiem finansowym jako warunkiem wstępnym autentyczności, głębszego zaangażowania pracowników i klientów, innowacyjności i kreatywności, co prowadzi do większych zwrotów finansowych.

Jak organizacja może być świadoma wartości społecznych, środowiskowych i ekonomicznych? Biznes stoi dziś przed szeregiem wyzwań. W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczeństwa na temat tego, jakie zagrożenia generuje “dziki” biznes. Coraz częściej zwraca się uwagę na warunki pracy w danych zakładach, etykę produkcji i kwestie środowiskowe. Etyczna produkcja to holistyczne podejście do procesu produkcyjnego, które koncentruje się na dobrym zdrowiu wszystkich zaangażowanych stron. Etyczny biznes dba o każdą część, każdy aspekt swojej firmy. Od produkcji do klienta, etyczny biznes wytwarza bezpieczne produkty. Etyczna produkcja jest niezwykle ważna w dzisiejszym świecie. Zachęca do innowacyjnych produktów i firm, jednocześnie zniechęcając innych, którzy ignorują społeczne i środowiskowe konsekwencje swoich działań. Daje konsumentowi możliwość wypowiedzenia się na temat tego, w jaki sposób powstają kupowane produkty i jak firma, która je wytwarza, prowadzi swoją działalność.

Zwraca to też uwagę na etyczność konsumpcji. Konsumpcja niektórych towarów (takich jak paliwa kopalne i produkty przemysłu rolnego) wiąże się ze szkodami dla środowiska, dla przyszłych osób oraz dla obecnych osób w krajach nisko położonych i rozwijających się, poprzez swój wpływ na zmiany klimatyczne. Wspaniałą rzeczą w etycznym konsumpcjonizmie jest to, że im większy popyt na produkty wytwarzane w sposób etyczny od wielkich firm, tym większa podaż.

Każda firma, która chce się cieszyć zaufaniem społecznym, mówi całościowo patrzeć na swoją działalność i uwzględniać różne czynniki. Nowe podejście wymuszone jest także przez zmiany kulturowe we współczesnym świecie – młode pokolenie pragnie zmiany. Ludzie chcą łączyć swoją pracę ze szlachetnym celem.

Zmieniająca się perspektywa patrzenia na działalność gospodarczą wymaga zmiany modelu. Model SEER wydaje się być konieczny, by dana firma mogła zachować zaufanie społeczne i utrzymać się na rynku.